brett sutton
Home AT Team Regulamin

Regulamin AT Team

AT TEAM – REGULAMIN
Towarzystwo Triathlonowe w standardzie PREMIUM

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • § 1
  AT Team jest towarzystwem sportowym ukierunkowanym na rozwój triathlonu w Polsce
 • § 2
  AT Team działa w ramach portalu społeczności triathlonowej AkademiaTriathlonu.pl
 • § 3
  AT Team obejmuje swoim działaniem obszar całej Polski
 • § 4
  Czas istnienia AT Team jest nieoznaczony
 • § 4
  Barwami AT Team są kolory: szary (stalowy), bordowy i biały

Rozdział II
Cele i środki działania

 • § 6
  AT Team jest stowarzyszeniem dobrowolnym, którego celem jest:
  1. realizacja działalności sportowej wśród osób zainteresowanych
  2. uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez organizacje sportowe na terenie i poza granicami RP
  3. wzajemne wspieranie członków AT Team w dążeniu do polepszania wyników sportowych
  4. propagowanie triathlonu wśród członków AT Team oraz obywateli RP
 • § 7
  AT Team realizuje swoje cele poprzez:
  1. - oferowanie członkom usług i produktów sportowych w programach lojanościowych
  2. - oferty specjalne na zawody sportowe organizowane w Polsce i za granicą
  3. - tworzenie grup treningowych
  4. - wspieranie członków w dążeniu do celu za pomocą takich narzędzi jak: odpłatne konsultacje treningowe oraz obozy sportowe, przekazywanie informacji poprzez forum na stronie www.akademiatriathlonu.pl

Rozdział III
Członkostwo AT Team

 • § 8
  1. Członkami AT Team mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych.
  2. Członkami AT Team mogą zostać obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, bez względu na to, czy mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Członkiem AT Team nie może zostać osoba skazana za stosowanie niedozwolonych środków dopingujących l
 • § 9
  Członkiem AT Team może zostać każda osoba pełnoletnia, spełniająca warunki określone w § 8 statutu o ile:
  1. - wypełni deklarację dobrowolnego przystąpienia do AT Team dostępną na stronie AkademiaTriathlonu.pl
  2. - uiści jednorazowe wpisowe w wysokości ustalonej przez AT Team.
  3. - swoją postawą i zaangażowaniem dawać będzie gwarancję utrzymania dobrego imienia AT Team

Rozdział IV
Prawa i obowiązki

 • § 10
  Do obowiązków członków AT Team należy:
  1. 1. godne i honorowe reprezentowanie barw społeczności w trakcie zawodów i poza nimi
  2. 2. wspieranie nowo-wprowadzonych członków społeczności
  3. 3. prowadzenie swojego osobistego profilu w serwisie internetowym AkademiaTriathlonu.pl
  4. 4. wymiana doświadczeń z innymi członkami społeczności AT Team
 • § 11
  W momencie przystąpienia do AT Team i po wniesieniu jednorazowej opłaty rejestracyjnej członek społeczności otrzymuje:
  1. 1. imienny strój startowy triathlonowy z logo AT Team
  2. 2. imienną kartę członkowską uprawniającą do zniżek na produkty i usługi Partnerów AT Team. Aktualna lista Partnerów AT Team oraz wysokość oferowanych przez nich rabatów dostępna jest na stronie www.akademiatriathlonu.pl w zakładce AT Team
 • § 12
  1. 1. Członkowie AT Team mogą być nagradzani przez społeczność za wykonywanie pracy wpływającej na popularyzację triatlonu, wprowadzanie idei mających na celu rozwój AT Team oraz ponadnormatywne udzielanie się w społeczności AT TEAM oraz w serwisie AkademiaTriathlonu.pl.
  2. 2. Członkowie AT Team mają prawo zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania społeczności, proponować zmiany mające na celu rozwój AT Team i serwisu AkademiaTriathlonu.pl.
 • § 13
  Usunięcie ze społeczności AT Team odbywa się w formie pisemnej, gdy:
  1. 1. członek AT Team godzi w dobre imię społeczności, łamie zasady fair play podczas zawodów i poza nimi, wulgarnie odnosi się do innych członków społeczności AT Team i innych osób uprawiających triathlon na terenie Polski i poza jej granicami w mowie i piśmie.
  2. 2. zostanie zdyskwalifikowany za stosowanie niedozwolonych środków dopingujących
  3. 3. naruszy regulamin serwisu AkademiaTriathlonu.pl

Rozdział V
Struktura AT Team

 • § 14
  Na czele AT Team stoi Koordynator. Koordynator jest osobą wskazaną przez serwis AkademiaTriathlonu.pl. Ostateczna decyzja na temat wyboru Koordynatora należy do redaktora naczelnego serwisu.

Rozdział VI
Zmiana regulaminu

 • § 15
  Zmiany regulaminu AT Team są poprzedzone poinformowaniem o takowych zmianach wszystkich członków społeczności poprzez serwis AkademiaTriathlonu.pl

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 • § 16
  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje serwisowi Akademia Triathlonu

Blogi

Ostatnie wpisy Pokaż wszytkie

stat4u
Website Security Test